All we do is work
for You

jesteśmy elastyczni

mamy świeże spojrzenie
na każdy problem

zawsze szukamy
indywidualnych rozwiązań

mamy nieszablonowe podejście
do każdego zadania

Każdy Twój problem prawny
jest dla nas ważny

W czym Ci możemy
pomóc:

 • spory sądowe

  spory sądowe

  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  • sporządzanie pozwów i wniosków w postępowaniu procesowym i nieprocesowym,
  • sporządzenie sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, powództwa wzajemnego,
  • prowadzenie postępowań grupowych (pozwy zbiorowe),
  • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych,
  • prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS),
  • prowadzenie spraw na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.
 • prawo pracy

  prawo pracy

  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych obejmujących roszczenia z zakresu prawa pracy,
  • przygotowanie i analiza umów z zakresu prawa pracy,
  • sporządzanie i negocjowanie kontraktów menedżerskich,
  • przygotowywanie aktów wewnętrznych z zakresu prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy, porozumienia, zarządzenia),
  • doradztwo dotyczące zastosowania przepisów prawa pracy w indywidualnych sytuacjach.
 • prawo spółek

  prawo spółek

  • doradztwo prawne przy zakładaniu spółek, oddziałów, fundacji, stowarzyszeń,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS),
  • sporządzanie projektów zmian umów i statutów spółek,
  • obsługa prawna przy organizowaniu i przeprowadzaniu posiedzeń organów spółek,
  • przygotowywanie projektów uchwał,
  • doradztwo prawne w zakresie zmiany struktury kapitałowej spółek,
  • doradztwo i zastępstwo procesowe w zakresie spraw dotyczących odpowiedzialności członków organów spółek,
  • opracowywanie projektów umów zbycia udziałów i akcji,
  • opracowywanie projektów kontraktów menedżerskich dla osób zarządzających spółką,
  • doradztwo prawne w zakresie rozwiązania oraz likwidacji spółek,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych o wyłączenie wspólnika, zaskarżanie uchwał.
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

  prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

  • analiza sytuacji prawnej i finansowej firmy,
  • przygotowanie strategii restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym,
  • przygotowanie i negocjowanie propozycji układowych,
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub układowej,
  • przygotowywanie wniosków o upadłość konsumencką.
 • wspólnoty mieszkaniowe

  wspólnoty mieszkaniowe

  • stałe i doraźne doradztwo prawne dotyczące spraw Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, których stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa,
  • opracowywanie oraz opiniowanie projektów uchwał, regulaminów i statutów Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • windykacja należności od dłużników Wspólnoty Mieszkaniowej (postępowanie przedsądowe, sądowe, egzekucyjne),
  • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniach sądowych oraz monitorowanie ich poszczególnych etapów.
 • windykacja należności

  windykacja należności

  • doradztwo w zakresie ustanawiania zabezpieczeń prawnych, chroniących przed skutkami niewypłacalności kontrahentów,
  • prowadzenie negocjacji w zakresie sposobu i terminu zapłaty wierzytelności,
  • podejmowanie wszelkich niezbędnych działań windykacyjnych,
  • przeprowadzanie wywiadu gospodarczego i ustalanie stanu majątkowego oraz możliwości płatniczych dłużników,
  • zastępstwo procesowe adwokata lub radcy prawnego w toku procesu sądowego.
 • mediacje

  mediacja

  • analiza powstałego konfliktu, pod kątem zasadności zastosowania procedury mediacyjnej,
  • podejmowanie działań zmierzających do skierowania sprawy do mediacji,
  • obecność na życzenie Klienta w trakcie spotkania mediacyjnego,
  • pomoc w redagowaniu treści ugody zawartej przed mediatorem.
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców

  stała obsługa prawna przedsiębiorców

  • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą Klienta,
  • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz innymi instytucjami,
  • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
  • sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
  • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
  • reprezentowanie Klienta w sporach z kontrahentami,
  • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed organami egzekucyjnymi.
 • prawo umów

  prawo umów

  • doradztwo prawne w zakresie umów,
  • sporządzanie projektów i negocjowanie umów,
  • sporządzanie projektów ogólnych warunków umów,
  • reprezentowanie Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu umów.
 • prawo transportowe

  prawo transportowe

  • obsługa prawna przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów transportowych oraz OWU,
  • rozwiązywanie sporów wynikających z umów przewozu i spedycji,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
  • zastępstwo procesowe przed sądami z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego (Konwencja CMR),
  • doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników,
  • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej (WITD, GITD).
 • audyty i przekształcenia

  audyty i przekształcenia

  • doradztwo prawne w zakresie fuzji, podziałów i przekształceń spółek handlowych, spółek cywilnych oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • audyty prawne (due diligence) obejmujące analizę m.in.: zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółki i jej organizacją, zobowiązań spółki, umów których spółka jest stroną, spraw pracowniczych, postępowań sądowych i administracyjnych.

Aneta Torchół

Radca Prawny

Urszula Cekiera

Radca Prawny

Marta Kogut

Prawnik

Zespół

masz
problem?

opisz problem

Odezwiemy
się do Ciebie

chcesz się


spotkać

Przyjedziemy
do Ciebie

Umówimy spotkanie
w dogodnym dla Ciebie
miejscu